top of page

מתן חוות דעת תברואית למוסדות חינוך

 
בעלת אישור משרד הבריאות למתן חוות דעת תברואית למוסדות חינוך כנדרש, בתדירות של אחת לשנה.  חוות הדעת תיכתב תוך מתן התייחסות לכלל הנושאים הנדרשים על ידי משרד הבריאות כולל המלצות , על פי הצורך.
 

מוסדות חינוך- כחלק מדרישות אישור מוסד חינוכי על יי משרד החינוך, נדרש מנהל המוסד להציג אחת לשנה חוות דעת תברואית של אדם שהוסמך ואושר על ידי משרד הבריאות החינוך.

מטרת בקרה זו לבחון את התנאים התברואיים בבתי הספר וגני הילדים באופן שוטף ובתדירות גבוהה.

מתוקף ניסיון של 17 שנים בתחום הפקוח התברואי , בין היתר במוסדות, משרדנו מאושר למתן חוות דעת מפורטות למשרד הבריאות והחינוך ושמנו מופיע ברשימת היועצים המאושרים על שם "אורלי סרוסי-זוהר".

במסגרת חוות הדעת נבחנים פרמטרים שונים בהם תנאים פיסיים של הכיתות, תאורה ואיוורור, מתקנים סניטאריים, אספקת המים ופינוי השפכים ומיגון המערכת הפנימית לצורך הבטחת אספקת מי השתייה.

במסגרת זו ניתנות המלצות לתיקון ושיפור ככל הנדרש.

תקנות והנחיות משרד החינוך

מוסדות רפואה – במסגרת פקוח של משרד הבריאות למתן רישיון למוסד רפואי נבחנים תנאי התברואה במוסד.  דרישות משרד הבריאות הולכות וגוברות ומתייחסות לנושא התברואה והבטיחות.

גם בנושא זה הננו בעלי ניסיון עשיר בתחום האכיפה והפקוח ועל כן הננו מכירים את הדרישות ואת הפתרונות התברואיים ובהתאם הננו מבצעים בקרה, נותנים חוות דעת וממליצים על שיפורים למען הבטחת התנאים הקיימים ולצורך קבלן רישוי בסוף התהליך.

bottom of page