top of page

הכנת נספחי מים וביוב, ליווי התכנית עד לקבלת אישור משרד הבריאות

1) במסגרת תכניות מפורטות
2) במסגרת היתרי בנייה
 
 

 

במסגרת תכנון תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות או תוכניות להיתר בנייה ליישובים ולמוסדות ציבוריות, חלק מדרישות התכנון הינו הכנת תוכנית אינסטלציה סניטארית שמשמעותה תכנון הולכת קווי מי השתתיה למתחם המתוכנן ופינוי השפכים.

 

התכנון אמור להתייחס לשילוב המתקן החדש במערכת האספקה האזורית, התייחסות לנקודות מיגון המים מפני זרימת מים חוזרת, התייחסות לנושא אספקת מים חמים ומניעת התרבות חיידקי הליגיונלה ופינוי השפכים באופן שימנע זיהום סביבתי.

 

התכנון אמור להתייחס לנושא הצורך בטיפולי קדם טרם החיבור למערכת הציבורית כלתות בסוג המתקן.

 

משרדנו מלווה תוכניות נספח מים וביוב מול יזמים, אנשים פרטיים ואדריכלים.

 

 

bottom of page