top of page

כללי תאגידי מים וביוב- שפכי מפעלים

 

ב-2011 נכנסו לתוקף כללים לאיכות שפכים ממפעלים:

"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א 2011"
 הכוללים פירוט איכויות השפכים המותרים להזרמה ועלויות הזרמת השפכים החורגים מהן.

 

התבצע תיקון בכללים, וכמו כן החל מינואר 2014 כללים אלו חלים גם על מועצות אזוריות.

ב-1.7.14 נכנסו לתוקף כללים חדשים, בהם יש שינויים רבים , בין היתר בנושא העלות.

 

מטרות הכללים:

  • מניעת הזרמת שפכים מזיקים ע"י מפעלים

  • מניעת נזק למערכת הביוב

  • לאפשר למט"שים העירוניים לעמוד בתקנות הקולחין

  • לאפשר למט"שים העירוניים לעמוד בתקנות הבוצה

מפעל- כל גוף המזרים שפכים שאינם שפכים סניטריים.

חברה-תאגיד / מועצה איזורית

 

איכויות קולחין

כלוריד ונתרן גורמים להמלחת קרקע. ברוב המט"שים ריכוז המלחים עולה על המותר בתקנות ולכן רוצים למנוע ולצמצם ככל הניתן את ריכוזי כלוריד ונתרן ע"י הפחתה במקור של המלחים הללו המוזרמים מהתעשייה.

שפכים המכילים אחד או יותר מאלה הם שפכים חריגים, ובלבד שהריכוז של מרכיב בטור א' הנמדד עולה על הריכוז המפורט לצדו בטור ב' או ג', לפי העניין בצירוף ערך אי-ודאות הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שפכים חריגים

שפכים חריגים הינם שפכים שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים בהם המנויים בטור א' בתוספת השנייה, עולה על  הערכים הנקובים  לצידם בטור ב' בתוספת השנייה. שפכים אלה ניתנים לטיפול במט"ש ולטיפול כאמור עלות נוספת לעומת שפכים סניטאריים.

שפכים חריגים שאינם טעונים אישור - שפכים שאיכותם עולה על הערך הנקוב בטור ב' בטבלה, אך לא עולה על טור ג', ואינם טעונים אישור הזרמה.

שפכים חריגים שטעונים אישור  - שפכים שאיכותם עולה על הערך הנקוב בטור ג' בטבלה, והזרמתם מותנית באישור מרשות המים. מפעל יגיש בקשה אחת לשלוש שנים לפי טופס 2 בכללים.

 

שפכים אסורים

שפכי תעשייה שמתקיים לגביהם אחד לפחות מן התנאים המפורטים בתוספת הראשונה. שפכים אלה גורמים נזק למערכת הביוב והם אסורים להזרמה לביוב.

 

תכנית ניטור

תכנית ניטור תוכן פעם בשנתיים ע"י החברה.

יש להגיש תכנית ניטור עד לתאריך 1.10.14

התכנית תועבר למפעל טרם הגשתה לאישור ממונה הסביבה.

המפעל רשאי להגיב על התכנית תוך 15 ימי עסקים

 

בדיקות

החברה תשלח למפעל את תוצאות הבדיקות תוך 30 יום מקבלתן תוך צירוף תעודות הבדיקה. החברה תתעד פעולות דיגומים: טופס דיגום וטופס שרשור משמורת.

 

דיגום ללא תכנית

אם יש חשד להזרמה חריגה רשאית החברה לדגום על חשבונה מחוץ לתוכנית הדיגום. תוך 7 ימים מיום הדיגום יש להודיע להגנ"ס ולרשות המים על נסיבות הדיגום. חיוב חריגות ע"פ תוצאות אלו מחייב אישור של ממונה הסביבה.

 

דיווח שנתי

החברה תדווח לרשות המים והגנ"ס פעם בשנה עד ל-31/3 על כל פעולותיה בנושא שפכי המפעלים ותפרט על מקרים של הזרמת שפכים בניגוד לכללים.

החברה תפרסם באינטרנט את הדו"ח הנ"ל.

 

עיצוב:  054-6727090

  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black
bottom of page