top of page

ליווי ותכנון תברואי לעסקים

 

 
  • בתי אוכל- תכנון תברואי של תזרים המזון תוך הקפדה על כללי תברואה נאותים, מדורי עבודה, שטחי החללים, קבועות סניטאריות וכדומה.  הכנת תכנית ופרשה טכנית וליווי התכנון עד לקבל אישור משרד הבריאות במסגרת רישוי עסקים ו/או היתר בנייה.
  • בריכות שחייה – תכנון תברואי של בריכת שחייה כולל מערכות הטיפול במים.  הגשת תוכנית ופרשה טכנית לבדיקה ואישור הרשויות.

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים כולל 6 מטרות:

  • הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה,

  • מניעת סכנות לשלום הציבור

  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים

  • הבטחת בריאות הציבור

  • הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות .

  • בתי אוכל הכוללים מסעדות, מזנון, קיוסק, בית קפה, אולם שמחות, פיצריה, קניון

  • שירותי הסעדה – מפעלי מזון והכנת מזון וצריכתו מחוץ למקום הכנתו

  • בתי בד – הסדרת תנאי התברואה במתחם בתי הבד ובעיקר בסילוק העקר המהווה מפגע סביבתי משמעותי.

יזמים ואנשים פרטיים המעוניינים לפתוח עסק חדש נדרשים לעמוד בדרישות משרדים שונים כאמור.

לכל משרד תקנות והנחיות המחייבות כל אחד מסוגי העסקים.  מדובר ברישוי דרישות של הרגולטור שנועד לשמור בסופו של תהליך על בריאות הציבור, בטיחותו, בטחונו ושמירה על סביבתו.

משרדנו פועל ומלווה בעלי עסקים שונים ומקדם רישוי מול משרד הבריאות ומשרד הגנת הסביבה בכל הנוגע לקיומן של תנאי תברואה נאותים וסביבתיים.

הליווי כולל תכנון תברואי נכון של העסק, תכנון סניטארי, הכנת תוכניות ופרשה טכנית לצורך הגשה לרשות הרישוי ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, קיום פגישות במשרדים ובשטח ככל שנדרש עד קבלת אישור סופי לעסק ממשרדים אלו.

תחומי העיסוק העיקריים :

תקנות והנחיות

bottom of page