top of page
 
 
  •  מתקן טיפול במי שתייה – נדרש אחת לשנה

  •  מקור המים- נדרש אחת לחמש שנים

  •  מערכות אספקת המים- נדרש אחת ל- 10 שנים

 

הכנה וביצוע של סקר הנדסי תברואי

עריכת סקרים הנדסיים תברואיים

 

בשנת 2008 פורסמו על ידי משרד הבריאות כללים לעריכת סקרים מניעתיים וסקרים חקירתיים לצורך הדרכת ספקי המים בביצוען.

סקר חקירתי הינו סקר שביצועו נדרש במסגרת התמודדות עם אירוע זיהום מי שתייה, חשד לאירוע זיהום או כאשר אחוז זיהום חריגה שנתי בישוב/אתר מסוים הינו גבוה מ- 5%.

מטרתו של סקר זה לבחון את תשתיות המים, נקודות תורפה במערכות ואופן תפעול ותחזוקה של המערכות השונות על מנת לזהות את הגורם /ים לזיהום של מי השתייה , לטפל בהם ולהגדיר המלצות למען לא יישנו.  מטרתו של סקר זה להבטיח טיפול קצר ככל הניתן של אירועים חריגים והבטחת המשך אספקת מים ראויים.

סקר מניעתי הינו סקר הנדרש לביצוע בזמן שגרה על מנת למנוע אירועים חריגים, על מנת להבטיח בקרה רציפה של ספקי המים על התשתיות והמתקנים שבאחריותם, לזהות מבעוד מועד כשלים, לטפל בהם ולהבטיח אספקה נאותה באיכות ראויה.

קיימים שלושה סוגים של סקרים מניעתיים ולכל אחד מהם הוגדרו לוחות זמנים מחייבים לביצוע:

  • סקר מניעתי למתקן טיפול במי שתייה – לדוגמא מתקן סינון או התפלה.  מתקני הטיפול עשויים להוות נקודות תורפה במערכות אספקת המים.  שינוים במתחם המתקן עצמו, שינוי באיכויות מי הגלם, בקרה לקויה, היעדר ידע מקצועי להפעלת המתקנים, שינוי ביעילות המתקן כל אחד יחד או לחוד, עשויים לגרום להרעה מגמתית באיכויות המים המסופקים.  בהתאם לכך נדרש ספק המים לבצע סקר מניעתי בתדירות שנתית למתקן טיפול.

  • סקר מניעתי למקור המים – סביב מקורות מי תהום מוגדרים 3 אזורי מגן שתפקידם למנוע קיומה של פעילות העלולה לזהם את מקור המים לשתייה.  ספק המים נדרש לבחון את הפעילויות הקיימות והמתוכננות ברדיוסי המגן בתוספת 100 מטר על מנת לוודא התאמת השטחים לייעודם.  במקרים בהם תזוהה פעילות אסורה, יוכל ספק המים לפעול להסרתה ובכך למנוע זיהום מי תהום.  סקר זה נדרש בביצוע אחת לחמש שנים.

  • סקר מניעתי לתשתיות המים - סקר זה תפקידו להבטיח אספקת מים סדירה במערכות האספקה הראשיות והמשניות.  סקר זה בודק, בין היתר, מצב פיסי של הצנרת, התאמתו להיקף הצריכה במצב הקיים והעתידי, מיגון מערכות המים מפני זרימת מים חוזרת בנקודות התורפה, תנאי תברואה נאותים של בריכות האגירה, יחסי גומלין בין צנרת מי שתייה וצנרת מים אחרים (מש"ל).  סקר זה מתריע בפני ספק המים לגבי כשלים ו/או נקודות תורפה במערכות שבאחריותו, ממליץ על לוחות זמנים לשיפור , כל זאת להבטיח את המשך אספקת המים באיכות ראויה.

משרדנו פועל ומבצע סקרים חקירתיים ומניעתיים מכל הסוגים לספקי מי שתייה בהם חברת "מקורות", חברות מים של מועצות אזוריות ותאגידי מים וביוב.

bottom of page