top of page

 

חיטוי מי שתיה

 

 

חיטוי בשגרה

 

כיום קיימת חובה להכליר את המים המסופקים כמי שתייה.

תפקיד חומר החיטוי "כשומר השער".  תפקידו להגיב במקרים בהם חודר זיהום למערכת מי השתייה ובכך לשמור על בריאות הציבור וזאת עד לזיהוי כניסת הזיהום, מקור הזיהום והטיפול בו.

 

בהתאם להגדרת תקנות מי השתייה, כיום מותרים 3 סוגים של חומרי חיטוי למי שתייה:

  • כלור – ( כלור גז והיפוכלוריט הנתרן)

  • כלור דיוקסיד

  • כלוראמינים

 

לכל אחד מסוגי חומרי החיטוי יתרונות וחסרונות ידועים ומוכרים.

תקנות מי השתייה אף קבעו ערכי סף מינימום ומקסימום לחומרים אלה במערכות אספקת המים ובמערכות האספקה הראשיות (מערכות המעבירות מי שתייה מספק אחד לספק שני).

דוגמי מי השתייה מחוייבים בניטור הכלור במסגרת דיגום השגרה, במידה ונמדדת ירידה בריכוז חומר החיטוי השאריתי, נדרש ספק המים לבחון את דרישת הכלור (קרי:ירידה בערכי הכלור), מקורה בתקלה במשאבת המינון עצמה, צנרת ישנה וקורוזיבית או לחילופין חדירת זיהום.

 

 

בנוסף, קיימים תקנים של מכון התקנים שנכתבו ביוזמת משרד הבריאות ביחס לכימיקלים המשמשים בתהליכי הטיפול (ת"י 5438).  כל כימיקל בו נעשה שימוש במערכות מי השתייה, כולל חומרי החיטוי יעמדו בתקן הנ"ל.

חובתו של ספק המים לוודא כי הינו רוכש חומרי חיטוי אלה מיצרנים/משווקים מאושרים כאמור.

 

במידה וחברה/יצרן/משווק/מייבא מעוניין לשווק בארץ חומר חיטוי חדש, עליו לקבל תחילה את אישור משרד הבריאות.  לצורך כך קיימים שני מסלולים: האחד מול המחלקה לבריאות הסביבה במטה המשרד בירושלים והשני מול מכון התקנים הישראלי.

 

"אור לי בסביבה" מלווה פרוייקטים של חברות ועסקנים המעוניינים לקבל אישורים כחוק וזאת בהסתמך על קיומם של מסמכים מקצועיים ותקנים רלוונטיים מחו"ל.

 

 

טיפול בהלם של מערכות מי שתייה שזוהמו

 

קיימם מיקרים בהם מערכות אספקת המים ציבוריות ומערכות אספקת מים בתוך מבנים (כגון:  בתי חולים, בתי חולים סיעודיים, בתי אבות, פנימיות, אכסניות, בתי מלון ואחרים) מזדהמים בחומרים כימיים ו/או בקטריאליים.

 

לא אחת נפסלים המים לשמש כמי שתייה ו/או מוטלים חסמים לשימוש במים כגון הרתחתם.

ספקי המים ו/או מחזיק הנכס למעשה (במוסדות) ו/או וועדי הבתים נדרשים לבצע סקר תברואי חקירתי וטיפול מתאים במערכת המים שזוהמה.

 

"אור לי בסביבה" מלווה עסקים ומוסדות בביצוע הסקרים, זיהוי נקודות התורפה, מתן הצעות לאופן הטיפול במערכת (לניקיונה), שיפור ושדרוג המערכות (למניעת הישנות מקרים חריגים בעתיד) וביצוע דגימות איכות מים, הכל תוך תאום מלא עם לשכות הבריאות הרלוונטיות וקבלת אישורן.

 

מאמרים

bottom of page