top of page

 

קיימים מספר מצבים המאפשרים זרימה הפוכה של מי השתייה, זרימה שלא בכיוון המתוכנן:

 

1. זרימה חוזרת בשל לחץ נגדי- במצבים בהם משולבת משאבה בצד של הצרכן.

 

2. זרימה חוזרת גישות חוזר-במצבים בהם נוצר מצב של תת לחץ במערכת הציבורית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זרימה חוזרת גורמת לאירועים של זיהום מים משמעותי, הגורר פסילת המים לכל שימוש (שתייה/בישול ורחצה) וסכנה לבריאות הציבור בעיקר במקרים בהם למים המזוהמים אין טעם וריח חריגים.

 

אירועי זרימת מים חוזרת שהתרחשו במדינה, נבעו כתוצאה מחדירת דשן, חומרי ריסוס, דלקים, שמן מינרלי, קרמים ועוד למערכות המים. 

חומרים אלה הינם בעלי צבע, טעם וריח אופיינים ועל כן הצרכנים נמנעו מראש משימוש במים , התלוננו ובכך לא דווח על תחלואה.  החשש העיקרי הינו ממצבים בהם יחדרו למערכת חומרים שלא יזוהו על ידי הצרכנים.

 

בכדי להבטיח את אספקת המים, פרסם משרד הבריאות כללים למיגון התשתיות בהתאם לייעודי השימוש במי שתייה.

 

ככלל, כל שימוש במי הרשת, מי השתייה לשימוש שאינו סניטארי יחייב התקנת אביזר מונע זרימת מים חוזרת בראש המערכת.

 

משרדנו עוסק במתן חוות דעת, בבחינת נקודות התורפה, זיהוי הנקודות, הצעת פתרונות ישימים להבטחת מיגון המערכת מפני זרימת מים חוזרת.

 

 

מניעת זרימת מים חוזרת

 

 

כחלק מדרישות משרד הבריאות להבטחת אספקת מים באיכות ראויה, נדרש ביצוע בדיקה של מצב מיגון מערות אספקת המים מפני זרימה חוזר.

דרישה זו הינה לספקי המים ביישובים, למוסדות ולעסקים.

משרדנו מתמחה בבחינת נקודות התורפה של מערכות המים בכל ההיבטים, מתן ייעוץ לספק המים להמשך טיפול כחלק מחובתו על פי חוק.

בחלק מהיישובים בהם מונחת מערכת מים כפולה, כלומר מסופקים מים לשתייה ובאותה חצר מסופקים מים שאינם באיכות מי שתייה לצורך השקיה, משרדנו מלווה את ספקי המים להפרדת המערכות בהתאם לדרישות המחוקק , לצביעה וסימון צנרת בהתאם להנחיות ובמטרה למנוע ביצוע חיבור כילאיים בשגגה.

להלן דרישות משרד הבריאות לסימון צנרת:

 

bottom of page